Ettevõte asutati aastal 1969
Ettevõte asutati aastal 1969

 Sencor asutati Jaapanis aastal 1969. Tänapäeval tarnib Sencor üle 1000 tüüpi toote kuues tootevaliku grupis, rohkem kui 55 riiki üle terve maailma.

Sencorist lähemalt


PAKENDI KÄITLEMIST PUUDUTAVAD JUHISED JA INFO

PAKENDI KÄITLEMIST PUUDUTAVAD JUHISED JA INFO
Käidelge seadmete pakendid, toimetades need avalikku jäätmekogumiskohta.

KASUTATUD ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST
Juuresolev sümbol seadmel, selle lisatarvikul või pakendil meenutab kasutajale, et seade ei kuulu äraviskamisele koos olmejäätmetega. Palun toimetage seade nõuetekohasele käitlemisele elektri- või elektroonikaseadmete kogumispunkti. Teise võimalusena võidakse vananenud seade mõnes Euroopa riigis vastu võtta jaemüüja poolt, kelle käest soetatakse uus samaväärne seade.
Seadme nõuetekohase käitlemisega säästetakse väärtuslikke loodusressursse ning aidatakse ära hoida valest käitlemisest tingitud võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele. Küsimustega seadme käitlemise ja jäätmekäitluspunktide kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse ametnike poole. Sedatüüpi jäätmete ebaõige käitlemine võib kaasa tuua tsiviilkaristusi.
Äriettevõtetele Euroopa Ühenduses. Kui soovite anda elektri- või elektroonikaseadet käitlemisele, küsige sellekohast infot seadme jaemüüjalt või tarnijalt.
Käitlemine teistes riikides väljaspool Euroopa ühendust.
Kui soovite seadet käidelda, pöörduge sellekohase info saamiseks kohaliku omavalitsuse ametnike või seadme müünud ettevõtte poole.
Käesolev seade on vastavuses EL reeglite ja määrustega elektromagnetilisest ja elektriohutusest.
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, kujunduses ja tehnilistes andmetes ilma sellekohase etteteatamiseta.